Konkurs VI Koniński Kongres Kobiet w obiektywie #Mój6Kongres

VI Koniński Kongres Kobiet w obiektywie #Mój6Kongres

 

Regulamin konkursu

1.DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
Fanpage oznacza profil publiczny Koniński Kongres Kobiet prowadzony w Serwisie Facebook® pod adresem  https://www.facebook.com/KoninskiKongresKobiet/
Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „VI Koniński Kongres Kobiet w obiektywie #MójKongres ” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com
Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Użyte w regulaminie określenia:
1) Konkurs – konkurs fotograficzny ,,VI Koniński Kongres Kobiet w obiektywie #MójKongres ”;

2) Praca konkursowa – zdjęcie fotograficzne opublikowane na facebooku i opisane z #MójKongres ;

3) Uczestnik – osoba pełnoletnia, spełniająca warunki określone w regulaminie;
5) Organizator: Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet z siedzibą w Koninie, ul. 3 Maja 1-3 (REGON 302319950; NIP 6652990894

Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.03.2018 r. i trwa do 18.03.2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na dostęp poprzez aplikację konkursową do wybranych czynności związanych z profilem uczestnika na Platformie Facebook.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zgadza się na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Ponadto Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych na rzecz Organizatora.
Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko,  adres e-mail, numer telefonu.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2002r. nr101, poz. 926 z późn.zm.)
Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie w aplikacji nadesłanej przez siebie pracy. Prace zgłaszane w inny sposób, w szczególności poprzez umieszczenie na tablicy Organizatora znajdującej się na platformie (facebook) nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez Organizatora.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator oraz Zleceniodawca nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany przez właściciela serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1 Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej, na facebooku w  profilu użytkownika w post-cie publicznym, praca fotograficzna musi być opisana hasztagiem #Mój6Kongres – warunek konieczny.
2.2 Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest jedynym autorem zdjęcia i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zdjęcia, oraz, że zdjęcie nie narusza praw osób trzecich.
2.3 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 18 rok życia.
2.4 Członkowie Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet oraz osoby bezpośrednio i pośrednio związane z organizacją Konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.
2.3 Uczestnicy podający niewłaściwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszające do udziału inne osoby, nie otrzymują nagrody.
2.4 W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
2.5 W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu oraz stronie www.Organizatora.
§ 3. PRZEBIEG KONKURS
3.1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego jego przebiegu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej ,,Komisja Konkursowa”) w trzyosobowym składzie.
3.2 Wyłonienie Laureatów Konkursu przeprowadza powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. W ocenie będą brane pod uwagę oryginalność i estetyka zgłoszonych prac konkursowych.
3.3 Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie portalu społecznościowego Facebook Konińskiego Kongresu Kobiet oraz na stronie www stowarzyszenia w dniu 25.03.2018 r.

§ 4. NAGRODY

4.1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
4.2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4.3. Nagrody:
• Miejsca od I do V zestaw kosmetyków od ZIAJA
 4.4. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku przy pomocy messengera do 24 marca 2018 roku.
4.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników/Laureatów na podstawie aktualnego dowodu tożsamości.
4.6. Warunkiem wydania nagród jest podpisanie protokołu odbioru nagrody.
Komisja Konkursowa ma prawo do przydzielenia nagród specjalnych albo wyróżnień.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu.
5.2. Organizator zastrzega sobie unieważnić Konkurs w sytuacji nie spełnienia warunków określonych powyżej. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem poinformowania Uczestników Konkursu, w formie pisemnej lub elektronicznej o zmianie.4. Zmieniony Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora.

5. W sytuacji, gdy Uczestnik nie akceptuje zmiany Regulaminu powinien powstrzymać się od udziału w Konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *